YUKI SECURITY 24 VỚI CỘNG ĐỒNG

Chúng tôi cam kết rằng Trách Nhiệm Xã Hội là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mình nhằm kiến tạo một thế giới tốt đẹp, bền vững hơn cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Chúng tôi xây dựng văn hoá doanh nghiệp trên khát vọng dẫn đầu với bản lĩnh và văn hoá tương thân tương ái của người Việt, điều này thể hiện rõ trong chính sách phúc lợi với người lao động và các hoạt động đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội.

Chúng tôi cam kết đóng góp một phần lợi nhuận hàng năm cho các hoạt động thiện nguyện, cứu trợ khẩn cấp do thiên tai, bệnh dịch, tài trợ cho các hoạt động giáo dục và các mục tiêu phát triển bền vững.